วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การขออเมริกันซิติเซ่น

                                 การขออเมริกันซิติเซ่น


สำหรับคนที่รู้อยู่ว่าตัวเองมีสิทธิขออเมริกันซิติเซ่นแน่ ๆ ต้องการแค่ทราบวิธีการ ก็ตรงนี้หละค่ะ
1 เอาแบบฟอร์มจากที่นี่เลย : Form N-400
2 อ่านคำอธิบายเสียหน่อยดีไม๊คะ : click here
3 ค่าธรรมเนียม $675 (ค่าคำขอ $595 + ค่าพิมพ์นิ้วมือ $80): เช็คราคากับสถานที่ส่ง
4 หลักฐานเบื้องต้นที่ต้องยื่นพร้อมกับคำขอคือสำเนาใบเขียวกับรูปถ่าย 2 ใบ: อ่านเพิ่มเติม
คำแปลภาษาไทย N-400 CHECKLIST NEW EXAM
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บของอิมมิเกรชั่น: www.uscis.gov
เช็คความคืบหน้าเมื่อได้ยื่นคำขอแล้ว: click here
โทรถามเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น: 1-800-375-5283
ขอใบนัดพบเจ้าหน้าที่: infopass
หาที่อยู่ของสำนักงานอิมมิเกรชั่น: click here
รายละเอียดเกี่ยวกับการขออเมริกันซิติเซ่น: details
การสอบอเมริกันซิติเซ่น: click here
ข้อสอบเก่า: click here
บัตรข้อมูลถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบเก่า : click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับผู้สูงอายุ: click here
วิธีการให้คะแนนของข้อสอบเก่า: click here
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสำหรับข้อเขียนข้อสอบเก่า: click here
บททดสอบสำหรับฝึกซ้อมข้อสอบเก่า: click here
ข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบอ่านของข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบข้อเขียนของข้อสอบใหม่: click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่: click here
บัตรข้อมูลแบบถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบใหม่: click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบใหม่: click here
รายละเอียดของกระบวนการขออเมริกันซิติเซ่น: click here
วิธีการให้คะแนนของข้อสอบใหม่: click here
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบรับรองการแปลงสัญชาติ: N-600
คำอธิบาย (N-600): click here
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบสัญชาติให้ลูกที่อยู่เมืองไทย: N-600K
คำอธิบาย (N-600K): click here
แบบฟอร์มขอต่ออายุใบเขียว: Form I-90
คำอธิบาย (I-90): click here
ผู้ชายที่ต้องขอลงทะเบียนทหารสามารถโทร (Selective Service): 1-847-688-6888.
หรือใช้เว็บ http://www.sss.gov or through http://www.uscis.gov
แบบฟอร์มขอยกเว้นไม่ต้องสอบอเมริกันซิติเซ่นเพราะปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับสมอง Form N-648
คำอธิบาย (N-648): click here
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทาง online: click here
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนที่อยู่ : AR-11
คำถามทั้งหลายที่เกี่ยวกับการขออเมริกันซิติเซ่น คุณสามารถอ่านคำตอบหลังจากคำถามได้ตามหัวข้อ
1 เราจะขออเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
2 ใครได้อเมริกันซิติเซ่นโดยกำเนิดบ้าง
3 เราจะขอแปลงสัญชาติเป็นอเมริกันได้อย่างไร
4 คุณสมบัติที่จะแปลงสัญชาติเป็นอเมริกันมีอะไรบ้าง
5 ถ้าใบเขียวขาดอายุตอนขออเมริกันซิติเซ่น ต้องขอต่ออายุใบเขียวไหม
6 เขานับอายุใบเขียวอย่างไรให้ครบสามปีหรือห้าปี
7 อายุใบเขียวเริ่มนับจากวันไหน
8 อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตอนขอแปลงสัญชาติ
9 ถ้าเคยโดนคดีอาญาแต่ได้ขอศาลให้ยกเลิกแล้ว ยังต้องระบุในคำขอแปลงสัญชาติหรือไม่
10 อยากทราบเกี่ยวกับการขอบัตรทหารว่าต้องทำอย่างไร
11 อิมมิเกรชั่นให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการอย่างไรบ้าง
12 อยากทราบวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม
13 อยากทราบว่าต้องยื่นคำขอแปลงสัญชาติที่ไหน
14 อยากทราบว่าการแปลงสัญชาติใช้เวลานานเท่าไร
15 การพิมพ์ลายนิ้วมือไปทำที่ไหน
16 การสอบอเมริกันซิติเซ่นต้องสอบอะไรบ้าง
17 การสอบภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
18 จะเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่ากับข้อสอบใหม่ได้ไหม
19 ถ้าเรามีสิทธิเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ จะบอกอิมมิเกรชั่นตอนไหน
20 ถ้าสอบครั้งแรกตก ครั้งที่สองจะเปลี่ยนข้อสอบจากเก่าเป็นใหม่ หรือใหม่เป็นเก่าได้ไหม
21 คนขออเมริกันซิติเซ่นจะขอยกเว้นไม่สอบด้วยเหตุผลที่พิการได้ไหม
22 ถ้าได้วันนัดสัมภาษณ์แล้วไปไม่ได้จะทำอย่างไร
23 ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ต้องทำอย่างไรบ้าง
24 ถ้าสอบผ่านและได้ใบรับรองการสัมภาษณ์แล้ว เมื่อไรจึงถือว่าเป็นอเมริกันซิติเซ่น
25 ถ้าไม่สามารถไปปรากฎตัวในวันสาบานตนต้องทำอย่างไร
26 ถ้าถูกปฏิเสธคำขอแปลงสัญชาติจะทำอย่างไร
27 จะยื่นคำขอแปลงสัญชาติใหม่ได้ไหมถ้าถูกปฏิเสธแล้ว
28 ถ้าใบแปลงสัญชาติหายจะทำอย่างไร เราสามารถใช้หลักฐานอะไรแทน
29 ถ้าเราเป็นอเมริกันซิติเซ่น ลูกของเราจะได้อเมริกันซิติเซ่นตามหรือไม่
30 ถ้าลูกมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 29 ลูกจะขอสัญชาติอเมริกันได้อย่างไร
1 เราจะเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
คุณสามารถได้สัญชาติอเมริกัน 1) โดยกำเนิด หรือ 2) โดยการแปลงสัญชาติ
2 การได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
โดยทั่วไปคุณได้สัญชาติอเมริกันเมื่อคุณเกิดในประเทศสหรัฐฯ หรือมีบิดามารดาเป็นคนอเมริกัน
1) ถ้าคุณเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปกติจะได้สัญชาติอเมริกัน ยกเว้นเป็นลูกหลานของทูตต่างประเทศเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่มิต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา
2) ถ้าคุณเกิดนอกประเทศสหรัฐฯโดยมีบิดามารดาเป็นอเมริกันทั้งสองคน บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ คุณจึงได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด
3) ถ้าคุณเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ โดยมีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันเพียงคนเดียว บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันก่อนคุณเกิด ต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ นานเกิน 5 ปี และอย่างน้อย สองในห้าปีนั้น เป็นระยะเวลาที่ท่านอยู่อเมริกาหลังจากท่านอายุเกิน 14 ปี คุณจึงได้สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด
หมายเหตุ กฎหมายได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1986 ให้ เปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาที่คนอเมริกันต้องอยู่ภายในประเทศสหรัฐ จาก 10 ปีกับ 5 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปีกับ 2 ปี กล่าวคือถ้าคุณเกิดก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 1986 บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นของคุณต้องเคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เกิน 10 ปี และ ห้าในสิบปีนั้นต้องเป็นระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาอเมริกันอยู่หลังจากท่าน อายุ 14 ปี
เอกสาร แสดงสัญชาติอเมริกันของคุณอาจได้มาจากการแจ้งเกิดที่สถานทูตอเมริกัน หรือโดยการขอพาสปอร์ตอเมริกัน หรือถ้าคุณต้องการใบรับรองสัญชาติคุณก็ขอได้โดยยื่นแบบฟอร์ม N-600
ขอแบบฟอร์ม N-600: N-600
คำอธิบาย N-600: click here
3 เราจะขอเป็นอเมริกันซิติเซ่นได้อย่างไร
คุณต้องเช็คดูคุณสมบัติของคุณว่าเข้าข่ายแบบไหน วิธีง่าย ๆ ก็เช็คกับคำขอและคำอธิบาย โดยทั่วไปจะใช้แบบฟอร์ม N-400 ซึ่ง เป็นคำขอสำหรับพวกที่มีใบเขียวมาแล้ว 5 ปี หรือมีใบเขียวมาแล้วแค่ 3 ปีถ้ายังสมรสและอยู่กินกับสามีหรือภรรยาอเมริกันซิติเซ่น ในแบบฟอร์มจะอธิบายไว้ชัดเจน
ขอแบบฟอร์ม N-400: Form N-400
คำอธิบาย N-400: click here
สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่น โดยปกติจะได้ซิติเซ่นโดยอัตโนมัติ สามารถขอพาสปอร์ตอเมริกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานอเมริกันซิติเซ่นได้โดยไม่จำ เป็นต้องมีใบซิติเซ่น แต่ถ้าอยากได้ใบซิติเซ่นด้วยก็ย่อมทำได้ โดยยื่นฟอร์ม N-600 และจ่ายค่าธรรมเนียม
ขอแบบฟอร์ม N-600: N-600
คำอธิบาย N-600: click here
นอก จากนี้ยังมีกรณีที่ปู่ย่าตาหรือยายที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นและอยู่ในอเมริกา นานตามกำหนดเวลาที่กฎหมายระบุ ก็สามารถขอซิติเซ่นให้หลานที่อายุยังน้อยอยู่ได้ ถ้าลูกซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาของหลานก็เป็นอเมริกันซิติเซ่นแต่ได้เสียชีวิต หรือไม่สามารถขอให้หลานได้เนื่องจากขาดคุณสมบัติบางประการ เช่นไม่เคยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลานานเท่ากับที่กฎหมายกำหนด ปู่ย่าตาหรือยายอเมริกันที่มีคุณสมบัติครบก็สามารถขอให้หลานได้โดยใช้แบบ ฟอร์ม N-600K
ขอแบบฟอร์ม N-600K: N-600K
คำอธิบาย N-600K: click here
4 การขออเมริกันซิติเซ่นต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
ในแบบฟอร์มคำขอ N-400 และคำอธิบาย มีบอกไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านได้จาก A Guide to Naturalization, Naturalization Process, and Document checklist
ถ้าต้องการคำอธิบายภาษาไทยขอได้ที่ quickquestion@legalqq.com
5 ถ้าใบเขียวกำลังจะหมดอายุและจะขออเมริกันซิติเซ่น ต้องต่ออายุหรือไม่
ถ้า คุณยื่นคำขอเป็นซิติเซ่นก่อนที่ใบเขียวคุณจะหมดอายุ 6 เดือน คุณไม่ต้องต่ออายุใบเขียว แต่ถ้าเกรงว่าจะได้ใบซิติเซ่นไม่ทันคือเกรงว่าใบเขียวจะหมดอายุเสียก่อนก็ สามารถยื่นขอต่ออายุใบเขียวได้
กรณี ที่คุณยื่นขอเป็นซิติเซ่นตอนที่ใบเขียวใกล้หมดอายุ คือเหลือไม่ถึง 6 เดือน คุณต้องเสียเงินต่ออายุใบเขียวไว้ก่อนที่จะได้ใบซิติเซ่น การต่ออายุใบเขียวใช้แบบฟอร์ม I-90
คำขอ FORM I-90 : Form I-90
คำอธิบายคำขอ I-90 : click here
6 เขานับอายุใบเขียวอย่างไรให้ครบสามปีหรือห้าปี
บุคคล ทั่วไปจะขออเมริกันซิติเซ่นได้จะต้องมีใบเขียวมานานอย่างน้อย 5 ปี คุณจะยื่นคำขอเป็นซิติเซ่นก่อนใบเขียวมีอายุครบ 5 ปีก็ได้คือยื่นก่อนได้ไม่เกิน 90 วัน
ถ้า คุณยังสมรสและอยู่กินเป็นสามีภรรยากับคนอเมริกันมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี คุณสามารถยื่นคำขอได้ก่อน คือเมื่อคุณได้ใบเขียวครบ 3 ปี และยื่นคำขอก่อนได้ 90 วันด้วย
การ นับระยะเวลาต้องเป็นระยะเวลาที่อยู่ในอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณออกจากประเทศสหรัฐฯนานเกิน 6 เดือนแต่ไม่ถึง 1 ปี ถือว่าคุณไม่ได้อยู่ต่อเนื่อง คุณต้องชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานว่าคุณมิได้มีเจตนาละทิ้งถิ่นที่อยู่ใน สหรัฐฯ เขาจึงจะอนุโลมให้ (เอกสารที่คุณต้องยื่นเพิ่มเติมดูได้จาก checklist)
แต่ ถ้าคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แม้ว่าคุณจะได้อนุมัติวีซ่ากลับเข้าประเทศสหรัฐฯ อย่างถูกต้องก็ตาม แต่กฎของการนับเงื่อนเวลาเพื่อขอซิติเซ่นนั้น ถือว่าขาดความต่อเนื่อง เขาไม่ให้นับระยะเวลาที่เคยอยู่ในสหรัฐฯ ก่อนออกจากประเทศนานเกิน 1 ปี แต่การเริ่มนับเวลาใหม่ถ้าคุณมีวีซ่าและกลับภายใน 2 ปีเขาให้เริ่มนับจาก 364 วันแม้จะเป็นช่วงที่คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐฯก็ตาม ก็เท่ากับต้องรออีก 4 ปีกับ 1 วันหลังจากกลับเข้าสหรัฐฯ จึงถือว่าครบ 5 ปี
7 อายุใบเขียวเริ่มนับจากวันไหน
เริ่มนับจากวันที่คุณได้อนุมัติใบเขียว หรือใบ Permanent Resident Card คือวันที่ที่ปรากฎอยู่ในใบเขียวของคุณซึ่งบอกชัดเจน และเลขที่ใบเขียวคือเลขที่ที่มีตัว A นำหน้า
8 อยากทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตอนขอแปลงสัญชาติ
หาก คุณกำลังจะขอเป็นอเมริกันซิติเซ่นและคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ใบรับรอง สัญชาติปรากฎชื่อใหม่ของคุณ ถ้าเป็นการเปลี่ยนตามหลักฐานที่คุณมีอยู่เช่นใบสมรสหรือใบหย่าก็ส่งสำเนา เอกสารแจ้งไปพร้อมคำขอ แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ให้เรียกง่ายสำหรับคนอเมริกัน คุณอาจใช้ชื่อไทยเป็นชื่อต้นหรือชื่อกลาง แล้วเพิ่มชื่อฝรั่งให้เป็นอเมริกัน เวลาทำบัตรที่อเมริกาก็ใช้ชื่อฝรั่ง และเวลากลับเมืองไทยคุณก็ยังมีหลักฐานชื่อไทย คุณ สามารถขอเปลี่ยนโดยไม่ต้องยื่นคำขอต่อศาลเพราะวันสาบานตนเป็นอเมริกันซิติ เซ่นต้องทำต่อหน้าศาลอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าคุณกรอกในคำขอแปลงสัญชาติหรือ ใบ N-400 Part 1.D. ว่า คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ คำขอเปลี่ยนชื่อและคำขอเปลี่ยนสัญชาติจะได้รับการรับรองจากศาลพร้อม ๆ กันในวันสาบานตน คุณจะได้รับใบเปลี่ยนชื่อพร้อมกับใบรับรองสัญชาติอเมริกัน
9 ถ้าเคยโดนคดีอาญาแต่ได้ขออภัยโทษแล้ว ยังต้องระบุในคำขอแปลงสัญชาติหรือไม่
หาก คุณเคยถูกตำรวจจับไม่ว่าด้วยข้อหาใด ๆ หรือเคยขึ้นศาลไม่ว่าจะถูกพิพากษาอย่างไร แม้ภายหลังได้รับอภัยโทษแล้วก็ตาม คุณต้องตอบตามความเป็นจริงในคำขอพร้อมส่งหลักฐานชี้แจง ยกเว้นผิดกฎจราจรที่ไม่เกี่ยวกับเหล้าหรือยาเสพติดซึ่งโดยปกติไม่มีการจับ กุมและจะมีความผิดแค่จ่ายค่าปรับไม่เกิน $500 การกระทำความผิดเล็กน้อยส่วนมากไม่เป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธคำขอ แต่การปกปิดหรือบิดเบือนความจริง อาจเป็นเหตุให้เขาปฏิเสธคำขอคุณได้ในฐานให้การเท็จ ซึ่งถือว่าผิดศีลธรรมเข้าข่ายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์ ถ้าคุณเกรงว่าการกระทำความผิดของคุณจะเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธสัญชาติอเมริกัน คุณอาจปรึกษาทนายความก่อนยื่นคำขอ
ตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าผิดศีลธรรมและอาจถูกปฏิเสธคำขอได้ เช่น
ฆ่าคนตายโดยเจตนา
กระทำ ความผิดเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือทำความผิดต่อรัฐบาลโดยเจตนาหลอกลวงหรือทำ ไปด้วยจิตใจที่โหดร้าย กระทำความผิดตั้งแต่ 2 กระทงขึ้นไปซึ่งมีโทษจำคุกรวมกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดของประเทศสหรัฐฯ ของรัฐต่าง ๆ หรือของต่างประเทศ
ขี้เหล้าเมายาหรือขับรถขณะเมา
เล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
ค้าประเวณี
สมรสซ้อน
กล่าวเท็จต่ออิมมิเกรชั่นเพื่อประโยชน์ของตน
ผิดสัญญาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาตามที่ศาลสั่ง
เคยติดคุกตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปในระยะเวลา 5 ปีหรือ 3 ปีแล้วแต่ประเภทคำขอของคุณ
ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือเจ้าหน้าที่กรณีรอลงอาญาก่อนจะมาขอซิติเซ่น
กระทำการเป็นผู้ก่อการร้าย
จองล้างจองผลาญคนอื่นเพราะไม่ชอบเชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด ความคิดทางการเมืองหรือสังคมเขา
10 อยากทราบเกี่ยวกับการขอบัตรทหารว่าต้องทำอย่างไร
ถ้าคุณเป็นผู้ชายและอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ช่วงอายุ 18 ถึง 25 ปี (ยกเว้นคุณอยู่ในฐานะคนต่างด้าวมีวีซ่าถูกต้อง lawful non-immigrant) คุณต้องแจ้งชื่อขึ้นทะเบียนทหาร ถ้าคุณมาอยู่อเมริกาหลังจากคุณอายุ 26 ปีคุณไม่ต้องแจ้ง
คุณสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ที่ 1-847-688-6888 หรือแจ้งโดยทางออนไลน์ก็ได้ที่ www.sss.gov หรือผ่านเว็บของอิมมิเกรชั่นที่ www.uscis.gov พอได้จดหมายหรือคำตอบรับ “status information” จาก Selective Service คุณก็ใช้ยื่นพร้อมกับคำขอ
11 อิมมิเกรชั่นช่วยเหลือคนพิการเรื่องการสอบซิติเซ่นอย่างไรบ้าง
ตอนกรอกคำขอ N-400 Part 3 H กับ I ถ้าคุณแจ้งว่าคุณมีความเจ็บป่วยหรือพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง และระบุว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ทางอิมมิเกรชั่นจะพยายามอำนวยความสะดวกให้คุณ เช่น ถ้าคุณใช้รถเข็น เวลาพิมพ์ลายนิ้วมือ สัมภาษณ์ หรือสาบานตน เขาจะให้คุณทำในห้องที่รถเข็นเข้าไปได้ ถ้า คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการฟังการได้ยิน เจ้าหน้าที่ก็จะพูดเสียงดังและช้า ๆ หรือเป็นใบ้หูตึงขอคนแปลภาษาใบ้ เขาก็จะจัดให้ แม้แต่บุคคลที่ต้องใช้สุนัขนำทาง ถ้าคุณขอไปเขาก็จะอนุญาตให้คุณนำเข้าไปด้วย คุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าและอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่คุณจะไปติดต่อทราบ
กรณี ที่คุณเจ็บป่วยมากและนานเกิน 1 ปีหรือจะไม่หายภายในหนึ่งปี และการเจ็บป่วยของคุณมีผลทำให้คุณไม่สามารถเรียนรู้และตอบข้อสอบซิติเซ่นได้ เลย คุณสามารถให้แพทย์เขียนรับรองความเจ็บป่วยของคุณเพื่อขอผ่อนผันไม่ต้องสอบซิติเซ่นได้ โดยใช้แบบฟอร์ม N-648 คุณ ต้องขอให้แพทย์อ่านคำอธิบายในแบบฟอร์มให้ละเอียดจะได้เขียนให้ถูกใจอิมมิเก รชั่น คือแค่เขียนว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรนั้นยังไม่พอ ต้องเขียนว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร และเพราะเหตุไรจึงทำให้คุณไม่สามารถเรียนรู้หรือจดจำเพื่อสอบ
แบบฟอร์มคำขอ N-648 : Form N-648
คำอธิบาย (N-648) : click here
12 อยากทราบวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม
คุณสามารถใช้เช็คส่วนตัวหรือซื้อตั๋วเงิน money order ก็ได้ ค่าธรรมเนียมขอซิติเซ่นปัจจุบัน $595 และค่าพิมพ์ลายนิ้วมืออีก $80 คุณเขียนเช็คใบเดียวกันเป็นเงิน $675 ถ้าคุณอายุเกิน 75 คุณ จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมไม่ต้องจ่ายค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือถ้าคุณขออเมริกันซิติเซ่นโดยอาศัยสิทธิที่ได้มาจากการรับราชการทหารคุณ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สั่งจ่ายโดยเขียนชื่อเต็มของ the Department of Homeland Security ห้าม ใช้ชื่อย่อ (เคยมีนักต้มตุ๋นเปิดบัญชีธุรกิจซึ่งมีชื่อที่สามารถย่อได้เหมือนชื่อหน่วย ราชการ แล้วหลอกลูกค้าให้จ่ายค่าธรรมเนียม แล้วเอาเข้าบัญชีส่วนตัว ปัจจุบันหน่วยราชการจึงสั่งห้ามใช้ชื่อย่อเพื่อป้องกัน) อย่าลืมเซ็นชื่อบนเช็ค และอย่าลืมเอาเงินเข้าบัญชีจะถูกปรับ ด้านหลังเช็คให้เขียนเลขที่ใบเขียวของคุณ ถ้าคำขอของคุณถูกปฏิเสธ เขาไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ ถ้าต้องยื่นคำขอใหม่ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่อีก
ต้องการเช็คว่าค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ : click here
13 อยากทราบว่าต้องยื่นคำขอแปลงสัญชาติที่ไหน
เช็คข้อมูลปัจจุบันกับอิมมิเกรชั่น สถานที่ส่ง : click here
เวลา ส่งเอกสารใด ๆ ไปอิมมิเกรชั่น ถ้าส่งต้นฉบับควรทำสำเนาเก็บไว้ด้วย ถ้าเขามิได้ขอต้นฉบับควรส่งเฉพาะสำเนา มิฉะนั้นเขาจะเก็บต้นฉบับไว้
14 อยากทราบว่าการแปลงสัญชาติใช้เวลานานเท่าไร
USCIS บอกว่า ได้พยายามปรับปรุงขั้นตอนและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นเพื่อให้รวดเร็ว กว่าแต่ก่อน หวังว่าแต่ละคำขอจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาโดยถัวเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนนับแต่วันยื่นคำขอ ช่วงที่คนระดมกันยื่นคำขอก่อนเปลี่ยนราคาค่าธรรมเนียมอาจทำให้เกิดปัญหาล่า ช้าบ้างก็ขอโทษ
15 อยากทราบว่าไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไหน
USCIS จะส่งจดหมายถึงคุณหลังจากตอบรับคำขอ เขาจะแจ้งให้คุณทราบว่าไปที่ไหน ปกติจะเป็นสำนักงานอิมมิเกชั่นที่ใกล้บ้านคุณที่สุด จดหมายเขาจะบอกว่าคุณต้องนำเอกสารอะไรไปบ้าง เมื่อได้จดหมายคุณควรอ่านให้ละเอียด จดวันเวลานัดเอาไว้กันลืม และเตรียมเอกสารให้ครบแต่เนิ่น ๆ ถ้าอยากอ่านรายละเอียดมาก ๆ ก็อ่าน A Guide to Naturalization หน้า 35
16 การสอบอเมริกันซิติเซ่นต้องสอบอะไรบ้าง
ทุก คนต้องสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและประวัติ เกี่ยวกับประเทศสหรัฐฯ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของสหรัฐฯ ด้วย
ข้อยกเว้นสำหรับผู้อาวุโส 3 ประเภท ได้แก่
1) คนที่มีอายุแก่กว่า 50 ปีที่มีใบเขียวมานานเกิน 20 ปี หรือ
2) คนที่มีอายุแก่กว่า 55 ปีที่มีใบเขียวมานานเกิน 15 ปี
คุณไม่ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ก็ยังต้องสอบโดยคุณสามารถใช้ล่ามหรือสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยได้
3) สำหรับคนที่มีอายุแก่กว่า 65 ปี และมีใบเขียวมานานเกิน 20 ปี ก็ยังต้องสอบ แต่ใช้ข้อสอบฉบับสั้นมีแค่ 25 ข้อ และคุณไม่ต้องสอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นคุณสามารถใช้ล่ามหรือสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยได้
ตัวอย่างข้อสอบเก่า : click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่ : click here
ตัวอย่างข้อสอบสำหรับคนอายุเกิน 65 : click here
ถ้าคุณต้องการฉบับแปลภาษาไทย ก็เขียนขอเข้ามาได้ที่ : quickquestion@legalqq.com
17 ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ข้อสอบมีสามส่วนคือ สัมภาษณ์ อ่าน และเขียน ส่วนที่สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษยังเหมือนเดิม คือเขาจะถามคำถามในแบบฟอร์ม N-400 ที่ คุณกรอกไป ส่วนการสอบอ่านและเขียนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง เขาไม่ให้ประโยคตัวอย่าง แต่ให้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อสอบซึ่งคุณควรทราบและเขียนได้ เขาให้คุณแก้ตัวได้ คือไม่ต้องอ่านหรือเขียนถูกทุกครั้ง แต่ต้องอ่านหรือเขียนถูกอย่างน้อยหนึ่งในสามประโยคที่เขาให้อ่านหรือเขียน จึงจะสอบผ่าน คุณอาจหาคำศัพท์ที่เขาให้มาในตัวอย่างบทเรียนหรือตัวอย่างข้อสอบแล้วขีดเส้น ใต้ไว้ฝึกอ่านและฝึกเขียน
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบอ่านของข้อสอบใหม่: click here
คำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับการสอบข้อเขียนของข้อสอบใหม่: click here
ตัวอย่างข้อสอบใหม่: click here
บัตรข้อมูลแบบถามตอบเป็นข้อ ๆ สำหรับข้อสอบใหม่: click here
บทเรียนโดยสรุปสำหรับเตรียมสอบข้อสอบใหม่: click here
18 จะเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่ากับข้อสอบใหม่อย่างไร
ถ้าคุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้นัดวันสัมภาษณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 คุณต้องสอบด้วยข้อสอบเก่า
ถ้า คุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้วันนัดสัมภาษณ์หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2008 แต่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 คุณสามารถเลือกที่จะใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ก็ได้
ถ้าคุณยื่นคำขอหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2008 คุณต้องสอบโดยใช้ข้อสอบใหม่
ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ถ้าได้นัดสัมภาษณ์หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2009 ทุกคนต้องสอบโดยใช้ข้อสอบใหม่ทั้งหมด
19 ถ้าเรามีสิทธิเลือกสอบระหว่างข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ จะบอกอิมมิเกรชั่นตอนไหน
ถ้า คุณยื่นคำขอแปลงสัญชาติก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2008 และได้วันนัดสัมภาษณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 คุณมีสิทธิเลือกใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ก็ได้ เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะถามคุณว่าคุณจะเลือกใช้ข้อสอบเก่าหรือข้อสอบใหม่ เขาไม่มีสิทธิเลือกให้คุณ
20 ถ้าสอบซิติเซ่นตก ตอนสอบแก้ตัวจะขอเปลี่ยนใช้ข้อสอบคนละฉบับได้ไหม
ไม่ ได้ ถ้าสอบครั้งแรกใช้ข้อสอบเก่า ตอนสอบแก้ตัวก็ต้องใช้ข้อสอบเก่า หรือถ้าสอบครั้งแรกใช้ข้อสอบใหม่ ตอนสอบแก้ตัวก็ต้องใช้ข้อสอบใหม่ แม้ว่าวันนัดสอบครั้งแรกอาจจะก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2009 และวันนัดสอบแก้ตัวอาจจะหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2009 ก็ตาม (เพื่อให้แน่ใจคุณอาจถามเจ้าหน้าที่ที่ให้คุณสอบตกว่า การสอบแก้ตัวจะใช้ข้อสอบฉบับไหน)
21 เจ็บป่วยมากไม่สามารถสอบซิติเซ่นได้จะขอยกเว้นได้อย่างไร
คุณ ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าคุณมีความพิการทางกายหรือทางสมองชนิดที่ไม่ สามารถเรียนรู้และตอบข้อสอบซิติเซ่นได้เลย โดยยื่นแบบฟอร์มขอผ่อนผันหรือยกเว้นการสอบ N-648 แบบฟอร์มนี้ต้องให้แพทย์กรอกอธิบายให้ถูกประเด็นด้วย เช่นถ้าแพทย์แค่ระบุว่าคุณเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตควรให้ยกเว้นการสอบ แค่นั้นยังไม่พอ เพราะเขามีบริการสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอยู่แล้ว ต้องบอกว่าความเจ็บป่วยของคุณกระทบกระเทือนต่อระบบการทำงานของสมองคุณอย่าง ไรจึงทำให้ไม่สามารถเรียนรู้หรือจดจำและสอบได้ ควรขอให้แพทย์อ่านคำสั่งในแบบฟอร์มให้ละเอียดและกรอกให้ถูกใจอิมมิเกรชั่น
ต้องการแบบฟอร์ม N-648: Form N-648
คำอธิบาย N-648 : click here
หมายเหตุ การจะยกเว้นในกรณีนี้ได้คุณต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มานานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือแพทย์ลงความเห็นว่าคุณจะเจ็บป่วยแบบนี้นานเกิน 1 ปี และการเจ็บป่วยของคุณต้องมิได้เกิดขึ้นเพราะคุณใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
22 ได้วันนัดสัมภาษณ์แต่ไปไม่ได้จะทำอย่างไร
คุณควรจะทำจดหมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีเพื่อขอเปลี่ยนวันเวลาสัมภาษณ์โดยชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอเลื่อนนัด การขอเปลี่ยนวันเวลานัดสัมภาษณ์อาจทำให้คุณต้องเสียเวลารออีกนานกว่าจะได้วันนัดใหม่ ดังนั้น ควรไปตามวันเวลาที่เขากำหนด ถ้า หากคุณไม่ไปปรากฎตัววันนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเก็บและปิดแฟ้มคุณและแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี เขาถือเป็นเหตุให้ปฏิเสธคำขอของคุณได้
23 ย้ายที่อยู่หลังจากยื่นคำขอไปแล้วต้องแจ้งอย่างไร
เวลาย้ายที่อยู่หลังจากคุณยื่นคำขออะไรก็ตาม คุณต้องโทรศัพท์แจ้งที่ 1-800-375-5283 และยื่นแบบฟอรม์ AR-11ด้วย ภายใน 10 วันนับแต่วันที่ย้ายบ้าน ต้องทำทั้งสองอย่างจึงจะมีผลให้อิมมิเกรชั่นแก้ไขที่อยู่ของคุณอย่างถูกต้อง และควรแจ้งให้ไปรษณีย์ทำเรื่องย้ายสถานที่ส่งเอกสารของคุณเผื่อว่ามีเอกสาร ที่ส่งออกไปแล้วก่อนที่คุณแจ้งย้ายต่ออิมมิเกรชั่น การแจ้งย้ายที่อยู่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
คุณสามารถทำย้ายที่อยู่ทาง online สะดวกและรวดเร็ว ทำสองขั้นตอนคือแจ้งย้ายเสร็จก็ไปแก้ไขที่อยู่ของคำขอต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินเรื่อง และ print เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ก็ต้องทำทั้งสองขั้นตอน คือ โทรศัพท์แจ้งและยื่นแบบฟอร์ม AR-11
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทาง online: click here
ต้องการแบบฟอร์ม AR-11: click here
ส่งไปที่ USCIS Change of Address
P.O. Box 7134
London, KY 40742-7134
24 เมื่อไรจึงถือว่าได้อเมริกันซิติเซ่นตามกฎหมาย
หลัง จากคุณสอบผ่านและได้รับใบรับรองการสัมภาษณ์ คุณได้เป็นอเมริกันซิติเซ่นและการเปลี่ยนชื่อถูกต้องตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แบบ ต่อเมื่อคุณได้สาบานตนจนจบพิธีที่เขาจัดขึ้น
25 ถ้าหากได้รับวันนัดให้ไปสาบานตนแล้วไปไม่ได้จะทำอย่างไร
คุณควรจะทำจดหมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีพร้อมให้เหตุผลชี้แจงความจำเป็น ส่งให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับใบแจ้ง N-445 ที่คุณได้รับจาก USCIS อย่าลืมทำสำเนาจดหมายและใบแจ้ง N-445 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะส่ง N-445 ใบใหม่แจ้งให้คุณทราบวันสาบานตนครั้งต่อไป
26 ถ้าถูกปฏิเสธคำขอแปลงสัญชาติจะทำอย่างไร
เวลา เขาปฏิเสธคำขอของคุณ เขาต้องให้เหตุผลและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณสามารถอุทธรณ์ได้ พร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มขออุทธรณ์ให้คุณเพื่อความสะดวกด้วย ถ้าคุณไม่ได้รับ คุณสามารถเอาแบบฟอร์มอุทธรณ์ N-336 และคำอธิบายได้จากที่นี่
แบบฟอร์ม N-336 : click here
คำอธิบาย N-336 : click here
คำขออุทธรณ์ต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมยื่นคำขอใหม่ ทำให้ต้องคิดและชั่งใจให้ดีว่าคุณมีเหตุผลหนักแน่นแค่ไหน จะเสียเงินจำนวนนี้เพื่ออุทธรณ์ดีหรือเก็บเงินไว้ยื่นคำขอใหม่ดี
ถ้าคุณตัดสินใจอุทธณ์ คุณต้องยื่นคำอุทธรณ์เพื่อภายใน 30 วันนับแต่วันที่คุณได้รับจดหมายปฏิเสธ การอุทธรณ์ตามคำขอ N-336 เป็นการพิจารณาตัดสินโดยเจ้าหน้าที่หรือศาลอิมมิเกรชั่น ถ้าหากคุณยังไม่พอใจคำตัดสินและเชื่อว่าคุณถูกปฏิเสธคำขออเมริกันซิติเซ่น จากอิมมิเกรชั่นโดยมิชอบ คุณสามารถจ้างทนายความเพื่อนำเรื่องไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหรัฐฯ (U.S. District Court)ได้
27 จะยื่นคำขอแปลงสัญชาติใหม่ได้ไหมถ้าถูกปฏิเสธแล้ว
ถ้า คุณถูกปฏิเสธคำขอเป็นซิติเซ่น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด โดยปกติในหนังสือปฏิเสธจะบอกคุณว่าคุณสามารถจะยื่นคำขอใหม่ได้เมื่อไหร่ ถ้าคุณถูกปฏิเสธเพราะสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน คุณสามารถยื่นคำขอใหม่ได้ทันทีหรือเมื่อไรก็ได้เมื่อคุณเชื่อว่าภาษาอังกฤษ ของคุณดีขึ้นพอที่จะสอบผ่าน
การ ยื่นคำขอใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่หมดตั้งแต่เตรียมคำขอ เตรียมรูปสองใบ (ต้องถ่ายใหม่เพราะของเก่าเกิน 30 วันแล้ว) และยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ด้วย แม้แต่ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือก็ต้องจ่ายใหม่เพราะเขาต้องตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมใหม่อีก
28 ใบรับรองการแปลงสัญชาติอเมริกันหายทำอย่างไร และใช้อะไรเป็นหลักฐานแทน
คุณสามารถขอใบใหม่ได้โดยใช้แบบฟอร์ม N-565 เสียค่าธรรมเนียม $380 ถ้า คุณมีพาสปอร์ตอเมริกันคุณก็ใช้พาสปอร์ตเป็นเอกสารรับรองซิติเซ่นได้ คุณควรจะขอพาสปอร์ตอเมริกันทันทีที่คุณได้ใบรับรองการแปลงสัญชาติ อย่างน้อยคุณควรถ่ายสำเนาเก็บไว้ เมื่อหายคุณสามารถแจ้งตำรวจและบอกรายละเอียดได้ ใบแจ้งความและใบชำระเงินค่าขอใบสัญชาติใหม่ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบแปลง สัญชาติอเมริกันชั่วคราวได้
ต้องการแบบฟอร์ม N-565 : click here
คำอธิบาย N-565 : click here
29 เด็กได้อเมริกันซิติเซ่นอัตโนมัติตามพ่อแม่ซิติเซ่นได้อย่างไร
เด็ก ทุกคนที่เกิดในประเทศสหรัฐฯ หรือเด็กที่เกิดนอกประเทศสหรัฐฯ โดยมีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นซึ่งเคยอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลานานเท่าที่กฎหมายกำหนด โดยปกติ เด็กพวกนี้ถือว่าเป็นอเมริกันซิติเซ่นโดยกำเนิด
กรณีที่เด็ก :
- มีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นซึ่งไม่เคยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นระยะเวลาเท่าที่กฎหมายกำหนดก่อนเด็กเกิด หรือ
- มีบิดามารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นเพียงคนเดียวหรือมีบิดามารดาแปลงเป็นสัญชาติอเมริกันหลังจากเด็กเกิด หรือ
- เป็นบุตรบุญธรรม (ลูกติดสามีหรือภรรยาไม่มีสิทธิได้อเมริกันซิติเซ่นจากบิดาหรือมารดาใหม่)
เด็กจะได้อเมริกันซิติเซ่นตามกฎหมายทันทีที่มีคุณสมบัติครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
เด็กได้รับอนุมัติให้อยู่ประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้ คือมีใบเขียว* และ
มีบิดาหรือมารดาเป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่ว่าจะโดยกำเนิดหรือโดยการแปลงสัญชาติ** และ
เด็กยังอายุไม่ถึง 18 ปี และ
เด็กยังไม่ได้สมรส และ
เด็ก เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีการรับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี (ถ้าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบิดาไม่ได้รับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี เด็กไม่มีสิทธิได้อเมริกันซิติเซ่นจากบิดา) และ
กรณีบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎอิมมิเกรชั่น Section 101(b) (1) (E) or (F) of the Immigration and Nationality Act (INA) และการรับรองบุตรบุญธรรมต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
เด็กต้องอยู่ในประเทศสหรัฐฯ โดยบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นเป็นผู้มีอำนาจดูแลปกครองบุตรตามกฎหมาย (กรณีที่ได้อำนาจร่วมก็ใช้ได้) และ
เด็กต้องอยู่ในประเทศสหรัฐฯ และตัวเด็กต้องอยู่อาศัยกับบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่น
ถ้าคุณและบุตรมีคุณสมบัติครบตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณไปขอพาสปอร์ตอเมริกันได้เลยเพื่อให้เด็กใช้เป็นหลักฐานว่าเป็นอเมริกันซิ ติเซ่น ถ้าคุณอยากขอใบซิติเซ่นให้เด็กก็ขอได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมและยื่นแบบฟอร์ม N-600
ขอแบบฟอร์ม N-600 : N-600
คำอธิบาย N-600 : click here
หมายเหตุ ถ้าเด็กมีคุณสมบัติครบก่อนอายุ 18 ปีก็มีสิทธิขอพาสปอร์ต์หรือใบซิติเซ่นได้เลย และสิทธินี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กมีคุณสมบัติครบ ดังนั้นจะขอเมื่อไรก็ได้แม้จะหลังจากเด็กอายุ 18 ปีแล้วก็ตาม
*หมายเหตุ ตอนขอวีซ่าประเภท IR-3 หรือ IR-4 ต้อง ยื่นขอก่อนเด็กอายุ 16 ปี การขอสิทธิเข้าเมืองให้บุตรบุญธรรมซึ่งรวมทั้งขออเมริกันซิติเซ่นต้องเรียบ ร้อยก่อนเด็กอายุ 16 ปี ข้อยกเว้นมีเพียงกรณีที่บุตรบุญธรรมคนนี้เป็นพี่น้องกับบุตรบุญธรรมซึ่งบิดา มารดาบุญธรรมเดียวกันเป็นผู้ขอ เขาอนุโลมให้อายุเกิน 16 ได้แต่ต้องยังไม่ถึง 18 ปี
**หมาย เหตุ กรณีที่อาศัยสิทธิของบิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งอเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติ (ไม่ใช่กรณีได้สัญชาติจากการเกิดนอกประเทศสหรัฐฯ) เด็กต้องมีคุณสมบัติครบ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2001 หรือหลังจากนั้น (เช่นวันที่ใช้สิทธิตามกฎหมายใหม่เด็กต้องอายุยังไม่ถึง 18 ปี) ถ้าเด็กมีคุณสมบัติครบก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2001 ทั้งบิดาและมารดาต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่ว่าโดยกำเนิดหรือเปลี่ยน สัญชาติในกรณีที่เด็กมีทั้งบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต หรือถ้ามีการหย่าหรือแยกจากกัน ก็อนุโลมให้อาศัยสิทธิของบิดาหรือมารดาซิติเซ่นผู้ซึ่งมีอำนาจปกครองบุตรตาม กฎหมายเพียงผู้เดียวได้ หรือถ้ามีแค่มารดาเพราะมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครและไม่เคยมีบิดาคนไหน รับรองบุตร ก็อนุโลมให้อาศัยสิทธิของแม่ซิติเซ่นคนเดียวได้
30 ถ้าลูกมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อก่อน (ข้อ 29) จะขอสัญชาติอเมริกันให้ลูกได้อย่างไร
เด็กจะได้อเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติก็ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวไว้ในข้อ 29 คือเด็กต้องอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ แต่ถึงแม้ว่าเด็กจะอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ตลอดเวลา ถ้ายังไม่มีใบเขียวก็ไม่ได้อเมริกันซิติเซ่นแบบอัตโนมัติ คือต้องรอจนกว่าได้ใบเขียวและถ้าได้ใบเขียวในขณะที่มีคุณสมบัติอื่นครบด้วย จึงจะได้อเมริกันซิติเซ่นโดยอัตโนมัติซึ่งทำให้ขอพาสปอร์ตได้ทันที แต่ถ้าได้ใบเขียวหลังจากอายุ 18 ปี ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบ เด็กต้องรอจนกว่าใบเขียวมีอายุ 5 ปี จึงขออเมริกันซิติเซ่นด้วยตนเองได้ โดยใช้แบบฟอร์ม N-400
ในกรณีที่บิดามารดาซิติเซ่นมีบุตรไม่ว่าโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรม (ลูกเลี้ยงไม่เข้าข่าย) แต่ตนเองไม่เคยอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐฯ ก็อาจขออเมริกันซิติเซ่นให้บุตรได้ ถ้าเด็กมีคุณสมบัติต่อไปนี้ครบ
เด็กอายุยังไม่ถึง 18 ปี และ
เด็กยังไม่ได้สมรส และ
เด็กมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐ และ
เด็กมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าชั่วคราว และวีซ่ายังไม่ขาด และ
เด็กอยู่ในความปกครองดูแลของบิดาหรือมารดาซิติเซ่นซึ่งมีทั้งอำนาจการปกครองตามกฎหมายและตัวเด็กก็อยู่ด้วย และ
เด็กเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีการรับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี (ถ้าบิดาไม่ได้รับรองบุตรก่อนเด็กอายุ 16 ปี เด็กนอกสมรสอาจอาศัยสิทธิของมารดาซิติเซ่นแต่เพียงผู้เดียวก็ได้) และ
กรณีบุตรบุญธรรม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย Section 101(b) (1) (E) or (F) of the INA และการรับรองบุตรบุญธรรมต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และต้องเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
- บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นได้เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯอย่างน้อย 5 ปี และอย่างน้อยสองในห้าปีนั้นอยู่ในสหรัฐฯหลังจากท่านอายุครบ 14 ปี หรือ
- ถ้าบิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นไม่เคยอยู่ในสหรัฐฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดคืออย่างน้อย 5 ปี และสองในห้าปีท่านอยู่หลังจากอายุครบ 14 ปี แต่บิดาหรือมารดาอเมริกันซิติเซ่นมีบิดาหรือมารดา (ปู่หรือย่าหรือตาหรือยายของด็ก) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นอเมริกันซิติเซ่นด้วย และ
- เคยอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ 5 ปี และอย่างน้อยสองในห้าปีนั้นท่านอยู่หลังจากอายุครบ 14 ปี และ
- ยังอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือเสียชีวิตตอนที่คำขอได้รับพิจารณาและสาบานตนแล้ว
ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น บิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นสามารถยื่นคำขอสัญชาติอเมริกันและใบ รับรองสัญชาติแทนบุตรของตนได้โดยใช้แบบฟอร์ม N-600K ทั้งบิดาหรือมารดาที่เป็นอเมริกันซิติเซ่นและเด็กต้องปรากฎตัวพร้อมกันในวันสัมภาษณ์ที่อิมมิเกรชั่น เด็กต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดในวันที่เด็กสาบานตนเป็นสัญชาติอเมริกัน
หมายเหตุ การสาบานตนอาจขอยกเว้นได้ถ้าเด็กอายุน้อยเกินกว่าที่จะเข้าใจ
แบบฟอร์มที่ใช้ขอใบรับรองสัญชาติ: N-600K
คำอธิบาย (N-600K): click here
ขอขอบคุณที่มา : http://www.legalqq.com/?p=227ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น